Skip to content
BFiles

Tuhundra häradsrätt (U) AIa:20 (1826-1832)

dombok, Tuhundra härad2 min read

ArkivDigital

Innehållsförteckning

Datum är första dagen på tinget, b-hänvisningen till ADs bildnummer, saköreslängder är sista sidan (eller sidorna) för varje ordinarie ting.

 • 1826
  • Vinterting, 1826-02-27, b40-370
  • Sommarting, 1826-05-22, b370-850
  • Höstting, 1826-10-03, b860-1400
 • 1827
  • Vinterting, 1827-02-05, b1400-1810
  • Sommarting, 1827-05-04, b1820-2040
  • Höstting, 1827-10-26, b2050-2470
 • 1828
  • Vinterting, 1828-02-15, b2480-2950
  • Särskilt protokoll, 1828-01-30, b2950-2960, Brandstodsförening
  • Sommarting, 1828-05-02, b2970-3300
  • Höstting, 1828-10-03, b3310-3350
 • 1829
  • Vinterting, 1829-01-26, b3560-3880
  • Särskilt protokoll, 1829-01-26, b3880-3980, "om Lars Larsson i Torkesta" (sista bladen är bundna i fel ordning?)
  • Sommarting, 1829-05-19, b3980-4450
  • Särskilt protokoll?, 1829-10-26, b4460-4540, "Liquidation med Herr Lieutenant C. G. Jack", Hesslö
  • Höstting, 1829-10-01, b4550-5140
 • 1830
  • Vinterting, 1830-02-16, b5140-5670
  • Sommarting, 1830-05-17, b5670-6050
  • Höstting, 1830-10-18, b6050-6700
 • 1831
  • Vinterting, 1831-02-03, b6710-7020
  • Sommarting, 1831-05-03, b7020-7760
  • Höstting, 1831-09-30, b7760-8370
 • 1832
  • Vinterting, 1832-02-22, b8370-9150
  • Sommarting, 1832-05-21, b9150-9900
  • Höstting, 1832-10-16, b9900-10430

Texten

Vintertinget 1832

 • 1832-02-22

  • §1
 • ... andra dagar emellan

 • 1832-02-23

  • §32

  • §33

   Om bouppteckningen efter komministerns i Lundby Anders Nebelii hustru Maria Margareta Godenius där "boets skulder wida öfverstego deß tillgångar".

 • 1832-03-03

  • §33, forts

  • §34

   • Insänt brev, märkt med två korsade 'A' (AD)

    Högädla Herr Häradshövding och den Wählofliga Tuhundra Härads Rätt

    Såsom förmyndare för afledna Gästgifvare Sonen Carl Carlsson i Wändle Dingtuna 2ne omyndige Söner Carl Aron 12 år gamall och Pehr Rejnholld 10 år _ anhåller jag att årliga Räntan af deras arfsCapital omkring Tvåtusende Riksdaler Riksgälldssedlar måtte få användas för att hålla dem uti Westerås Trivial Skola att de måtte inhämta nödiga Kundskaper för att i framtiden blifva nyttiga medlemmar i Samhället, därom anhålles i största ödmjukhet

    Törunda Dingtuna den 22 februari 1832

    (signerat) L Carlsson Törunda

   • Texten

    Inlemnades och uplästes följande till rätten ställda skrift [korsade A]

    Och emedan denna begäran befants billig och till myndlingarnas bästa ländande, pröfvade h: r: skäligt sitt bifall därtill lemna.

  • §35

   Handlar om en skuld som Anders Söderström i Slittsta har glömt att ta upp vid hustruns bouppteckning. Rätten noterar detta till protokollet.

  • §36

   • Insänt brev, märkt med två korsade 'C' (AD{:target="_blank"})

    Högädle Herr Häradshöfding och den Wählofliga Tuhundra Härads Rätt

    Såsom Fader för en med min afledna Hustru Elisabet Ericsdotter i Wändle sammanaflad omyndig Dotter 4 år gammall, och Såsom Styffader för hennes med aflidna Carl Carlsson samanaflade 2ne omyndiga Söner Carl Aron 12 år och Pehr Reinholld 10 år gamla anhåller undertecknad om respectifve domstolens tillåtelse, att vid det efter min afledne hustrus blifvande arfskifte, mig måtte tillåtas, att få behålla alla Boets lösören, och föröka des värde med femtio procents förhöjning, och sedan af den blifvande behållningne tilldela dem sin lagliga rätt, och deraf tillgodonjuta räntan till föda och kläder m:m: derom anhålles intill då de blifva 16 år

    Wändle den 3die Mars 1832

    (signerat) Carl Andersson

   • Protokollet:

    Inlemnades och upplästes följande till rätten ställda skrift: [två korsade C]

    Efter att N[ämnde]m[annen] Per Andersson i Bählby intygat lösa egendomen wid bouppteckningen hafwa blifwit (åsatt?) sådant wärde, att, med den erbjudna förhöjningen, icke skulle kunna påräknas något öfwerskott, om egendomen å auction afyttrades; pröfvade h:r: skäligt ansökningen bifalla.

  • §37

   Häradsrätten hotar med förhöjt vite för den som på något sätt brukar Hans Erssons arvingars 1/3 hemman i Löfsta By, och föreskriver att detta ska kungöras offentligen från predikstolen i Dingtuna kyrka.

  • §38

   Tinget avslutas.

© 2022 av festerman. Använd gärna uppgifterna
men tala om var dom kom ifrån.
Byggd med GatsbyJS
Theme av LekoArts